Keoladeo - Ghana  National Reserve.  Barathpur, Rajasthan.   [©  R.V. Bulck]