Keoladeo - Ghana National Reserve. Barathpur, Rajasthan. [© R.V. Bulck]