Yamuna River and Taj Mahal, Uttar Pradesh.     [© R.V. Bulck]