"Lingam in Garbhagriha" Kandariya Mahadeva temple.  Khajuraho (Madhya Pradesh). [© R.V. Bulck]