Sardula, mythical beast, Khajuraho. [ © R.V. Bulck]