Sikhara and sunset, Khajuraho (Madhya Pradesh).   [©  R.V. Bulck]