Sikhara, Khajuraho (Madhya Pradesh). [© R.V. Bulck]