Parsvanatha Temple, Eastern Group. Khajuraho, Madhya Pradesh. [© R.V. Bulck]