Parsvanatha Temple, Eastern Group. Khajuraho (Madhya Pradesh). [© R.V. Bulck]