Kandariya Mahadeva Temple. Khajuraho (Madhya Pradesh). [© Jeannine Peeters]