On the Premises of Fatehpur Sikri (Uttar Pradesh)   [ © R.V. Bulck]