Diwan - i - Khas, Fatehpur Sikri.    [ © R.V. Bulck]