Orchha,  Jahangiri Mahal  (Madhya Pradesh)   [ © R.V. Bulck]